De vergoeding van advocaatkosten bij ontslag

Afspraak over betaling in vaststellingsovereenkomsten

In vaststellingsovereenkomsten, die tussen werkgever en werknemer in het kader van een ontslag worden gesloten, is het niet ongebruikelijk dat wordt overeengekomen dat de werkgever (een deel van) de kosten van rechtsbijstand van de werknemer vergoedt. In het verleden werd veelal de afspraak gemaakt dat de advocaat van de werknemer daartoe een factuur met BTW aan de werkgever zond.

Nota op naam van wie?

Het Hof van Discipline heeft op 2 december 2013 bepaald dat een advocaat tuchtrechtelijk verwijtbaar handelt indien hij een factuur op naam van de werkgever verstuurt wanneer de werknemer geheel op eigen initiatief een advocaat heeft benaderd om hem van advies te voorzien. Tussen de werkgever en de advocaat bestaat zogezegd feitelijk geen rechtsrelatie. Maar door het op naam van de werkgever zetten van de nota ontstaat een mogelijkheid tot bijvoorbeeld verrekening van BTW. De hoogste tuchtrechter voor advocaten heeft aan deze praktijken met de genoemde uitspraak een einde willen maken.

Fiscale regels en de Werkkostenregeling

Los van de uitspraak van het Hof van Discipline hebben werkgevers, werknemers en advocaten eveneens te maken met de Werkkostenregeling. Na 2015 is het toepassen van de werkkostenregeling verplicht. Uit de werkkostenregeling van 2018 volgt dat een werkgever 1,2 % van de totale loonsom vrij mag vergoeden c.q. verstrekken aan de werknemer. Over het meerdere is de werkgever 80% loonbelasting verschuldigd. Vergoedingen voor advocaatkosten vallen niet onder gerichte vrijstellingen en moeten dus (in 2018) uit het algemeen forfait van 1,2 % van de totale loonsom worden betaald.

Pas op! Wat nu?

Als werkgever dient u zich er nu, maar zeker voor de toekomst bewust van te zijn dat het vergoeden van de advocaatkosten van de werknemer grote financiële gevolgen kan hebben. Wanneer door het vergoeden van de advocaatkosten het algemeen forfait wordt overschreden, dan bent u als werkgever 80% loonbelasting verschuldigd over het meerdere. Om dit te voorkomen, kan een werkgever ervoor kiezen om de vergoeding voor advocaatkosten als belast loon te beschouwen. De rekening komt dan feitelijk – deels – bij de werknemer te liggen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Angela Ruijter.

Interessante artikelen voor u