De omgevingsvergunning: liever invloed op beleid vooraf dan procederen achteraf

boom

Een omgevingsvergunning is een vergunning bedoeld voor activiteiten op het gebied van bouwen, milieu, natuur en ruimte. Indien u gekant bent tegen bijvoorbeeld een detailhandelsontwikkeling, kom dan niet pas in actie als de omgevingsvergunning is verleend. Zorg dat u invloed uitoefent op de beleidsvorming. Uw grootste kans namelijk om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, is ervoor zorg dragen dat die ontwikkeling in het gemeentelijke detailhandelsbeleid onmogelijk wordt gemaakt.

Wij staan regelmatig supermarkten bij die zich ver-zetten tegen de verlening van een bouwomgevings-vergunning aan een concurrent in hetzelfde verzorgingsgebied. Er zijn dan zeker mogelijkheden, maar een omgevingsvergunning is vaak moeilijk definitief van tafel te krijgen.

Belangen

Een supermarktorganisatie die zich richt op het behoud van de leefbaarheid in de kleine kern en daar een winkel exploiteert is er bij gebaat dat er in die kern of in een nabij gelegen dorp geen supermarktontwikkeling plaats­vindt. Een full-service supermarkt die gevestigd is in het centrumwinkelgebied zal zich juist verzetten tegen de vestiging van een discounter op een perifere locatie, omdat de ruimtelijke condities (zoals bereikbaarheid en parkeren) daar gewoonweg beter zijn.

Beleid gemeenten

Gemeenten stellen vaak een gemeentelijk detailhandels-beleid op, waarin wordt aangegeven welke locaties geschikt zijn voor (reguliere en/of perifere c.q. grootscha­lige) detailhandel. De vrijheid van vestiging die voortvloeit uit de Europese Dienstenrichtlijn mag worden beperkt in het kader van ruimtelijke ordening. Zo kan de overheid dus eisen stellen aan branches van detailhandel. Die eisen moet u proberen naar uw hand te zetten. Aanvechten vergunning is lastig.

Stel dat een vergunning wordt verleend voor de vestiging van een discounter op een perifere locatie in overeen­stemming is met het gemeentelijk detailhandelsbeleid. Er is dan slechts een aantal aanknopingspunten om de vergunning van tafel te krijgen. In ieder geval is een beroep op duurzame ontwrichting van het voorzieningen­niveau kansloos, omdat daarvan alleen sprake is als de consument niet meer op aanvaardbare afstand zijn dage-lijkse inkopen kan doen. Ook de eis dat iedere nieuwe stedelijke ontwikkeling moet voorzien in een actuele regio­nale behoefte (de ladder voor duurzame verstedelijking) is niet spijkerhard. Tenslotte zou bekeken kunnen worden in hoeverre detailhandel op de perifere locatie in strijd is met het provinciale beleid, meer in het bijzonder de provinciale verordening. Hoe dan ook, een juridische procedure heeft allerlei haken en ogen. Om een procedure te voorkomen is het zaak om nog bij de beleidsbepaling uw invloed uit te oefenen, zodat de beleidskaders zo worden vormgegeven dat voor u nadelige ontwikkelingen worden uitgesloten.

Conclusie

Voorkomen is beter dan genezen. Voorkom dat u moet procederen tegen een omgevingsvergunning van een concurrent, door in het voorstadium de beleidskaders zo te laten scheppen dat vergunningverlening niet tot de mogelijkheden behoort! Wij kunnen u daarin bijstaan.