BTW-teruggaaf

Vanaf 1 januari 2017 gelden er nieuwe regels voor de teruggaaf omzetbelasting op oninbare vorderingen.

Indien u een factuur stuurt naar uw afnemer, zult u normaal gesproken de in deze factuur vervatte btw afdragen dan wel verrekenen met over die zelfde periode te ontvangen btw. Het komt echter helaas ook voor dat uw debiteur nalaat de factuur te voldoen. U hebt dan recht op teruggaaf van de afgedragen btw. Dit recht ontstaat op het tijdstip dat de oninbaarheid van de vordering kan worden vastgesteld. Helaas is dit tijdstip vaak lastig te vast te stellen en te bewijzen. De wetgever is de ondernemer hierin tegemoet gekomen.

Sinds 1 januari van dit jaar is in artikel 29 lid 2 Wet op de Omzetbelasting opgenomen dat een vordering wordt vermoed oninbaar te zijn uiterlijk één jaar nadat uw vordering opeisbaar is geworden. Wordt een betaaltermijn van een maand gehanteerd, dan wordt de vordering dus vermoed oninbaar te zijn na 13 maanden. De teruggaaf kan worden verzocht via de btw-aangifte. Een apart verzoek is niet meer nodig.

De wijziging in de Wet OB voorziet ook in de overdracht van vorderingen. Bij overdracht van de vordering neemt de overnemer ook het recht over om btw terug te vragen als de vordering oninbaar blijkt of na opeisbaarheid één jaar verstrijkt. Een verzoek om teruggaaf omzetbelasting bij een overgenomen oninbare vordering, dient echter wel via een separaat verzoek aan de fiscus te worden ingediend.

Met de wetswijziging is vastgelegd dat het recht om btw terug te vragen bij een oninbare vordering kan worden overgedragen. Dit is niet alleen interessant voor de overnemende partij, maar ook voor de verkopende partij.  Bij de verkoop van bijvoorbeeld een gehele debiteurenportefeuille moet de verkoper de “verborgen” waarde van een ogenschijnlijk waardeloze vordering vooral niet vergeten. Door de wetswijziging staat deze vordering immers na verloop van één jaar na opeisbaarheid garant voor een vordering op een goudgerande debiteur: de fiscus.  Zeker iets om mee te nemen in de onderhandelingen!

Voor vragen, bel gerust!