Auteursrecht op internet

Het plaatsen van foto’s, teksten en videobeelden van een ander op je eigen website is op grond van het auteursrecht niet toegestaan zonder de toestemming van de auteursrechthebbende. Het auteursrecht is echter niet altijd rechttoe rechtaan als het om moderne technologieën gaat…

Embedden

Het Europese Hof van Justitie heeft op 21 oktober jl. in het Bestwater-arrest geoordeeld dat het embedden van een videofragment, met behulp van framing techniek, géén auteursrechtinbreuk oplevert. Embedden is een manier van linken waarbij de inhoud waarnaar de link verwijst een onderdeel is van de website waar de link op staat weergegeven. Hierdoor is het voor een bezoeker niet direct duidelijk dat deze content eigenlijk van een andere website afkomstig is.

De aanleiding van deze uitspraak was een geschil over het embedden van een promotievideo van een ander bedrijf. De betreffende promotievideo werd door het waterzuiveringsbedrijf Bestwater op YouTube geplaatst, en was vervolgens met behulp van embedding op de website van een concurrent te bekijken.

Buiten kijf stond dat het waterzuiveringsbedrijf auteursrechthebbende op de promotievideo was, en dus exclusief gerechtigd was de promotievideo aan het publiek te tonen (“mede te delen”). De vraag die door de betrokken Duitse rechter aan Europese Hof van Justitie werd gesteld luidde: geldt het opnemen van een frame waarin auteursrechtelijk beschermd van een derde wordt getoond als een mededeling aan het publiek, ook als het werk daardoor niet aan een nieuw publiek wordt medegedeeld?
Het Europese Hof van Justitie komt in het Bestwater-arrest tot de conclusie dat embedden geen auteursrechtinbreuk oplevert, zolang de content niet wordt aangetast en niet aan een nieuw publiek wordt getoond. Er is sprake van een mededeling aan een nieuw publiek wanneer dat publiek niet door de auteursrechthebbende in aanmerking werd genomen bij het verlenen van de toestemming voor de oorspronkelijke openbaarmaking. Aangezien het betreffende promotiefilmpje al op YouTube beschikbaar was en YouTube in beginsel toegankelijk is voor alle internetgebruikers, werd het embedden door het Europese Hof van Justitie niet als nieuwe vorm van communicatie beschouwd.
Dit is een belangrijke ontwikkeling aangezien BUMA STEMRA in sommige gevallen een vergoeding voor embedden vroeg.

Linken

Eerder dit jaar boog het Europese Hof van Justitie zich in het Svensson-arrest al over de vraag of linken kan worden beschouwd als een auteursrechtinbreuk. Het verschil tussen linken en embedden is dat een link naar de originele bron verwijst en dat bij embedden de content op een andere website wordt getoond.
In het Svensson-arrest bepaalde het Europese Hof van Justitie dat met het plaatsen van een normale link naar reeds toegankelijke content ook geen inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht. Dit kan mogelijk anders zijn indien de content niet vrij toegankelijk is.
Maar niet alleen op Europees niveau is geoordeeld over de vraag of met linken inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van derden. In Nederland speelt al sinds 2011 een geschil tussen GeenStijl enerzijds, en Britt Dekker en Playboy anderzijds. In 2011 poseerde Britt Dekkers voor de Playboy. Nog voordat de foto’s werden gepubliceerd, plaatste GeenStijl een link naar een website waarop de foto’s te zien waren.
Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde dat met linken alleen maar inbreuk op het auteursrecht wordt gemaakt indien de content vóór het linken “volmaakt privé” was. Aangezien Playboy en Britt Dekker er niet in waren geslaagd aan te tonen dat de foto’s “volmaakt privé” waren, werd aangenomen dat Geen Stijl niet inbreukmakend handelde. Tegen dit arrest is cassatie ingesteld en de Hoge Raad zal naar verwachting binnen enkele maanden een definitief oordeel vellen.

Framen

Een bijzondere manier van linken tot slot is framen. Framen is het weergeven van een complete webpagina van een ander op een eigen website. Het lijkt hierdoor alsof de pagina eigenlijk onderdeel is van de eigen website.
Framen is vooralsnog niet toegestaan. Met betrekking tot framen heeft de Rechtbank Leeuwarden in het Batavus-vonnis geoordeeld dat framen misleidend kan zijn voor bezoekers, omdat door deze techniek niet duidelijk is dat de bezoeker zich niet op de geframede webpagina bevindt. Daarnaast concludeerde de Rechtbank Leeuwarden dat met framen inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht, omdat de indruk wordt gewekt dat het auteursrechtelijk beschermd materiaal door de eigen website wordt gepubliceerd.

Let wel, over framen is geen rechtspraak op het hoogste Europese niveau bekend. In het licht van het Bestwater-arrest en het Svensson-arrest is het niet ondenkbaar dat het Europese Hof van Justitie zich ook over deze technologie zal uitlaten. We mogen voor nu dus uitgaan van de toelaatbaarheid – onder voorwaarden – van embedden en linken en we moeten terughoudendheid betrachten als het gaat om framen.