Anonieme klachten: bewijs voor overlast huurder?

Het gerechtshof Amsterdam heeft onlangs in een overlastzaak de ontruiming van een huurwoning toegewezen, mede op basis van een zestal anonieme klachten van omwonenden. Ook maakt deze uitspraak de aanpak van de overlastveroorzaker door alle betrokken instanties goed inzichtelijk.

Overlast
De feiten waren in deze zaak als volgt. Huurders huren een sociale woonruimte in een appartementencomplex. Huurders veroorzaken sinds 2000 structureel verschillende vormen van overlast: hangen en roken in en het vervuilen van het portiek, bedreigen en intimideren van omwonenden, geluidsoverlast, vernielingen rondom de woning, misdragingen van de kinderen van de huurders in de wijk en overlast door bezoek. Ook heeft een medewerkster van de woningstichting aangifte gedaan vanwege het agressief gedrag en de bedreiging met geweld door één van de huurders.

Project Treiteraanpak
De burgemeester van Amsterdam heeft in het kader van het project ‘Treiteraanpak’ de huurders een brief geschreven dat het gedrag van huurders niet geaccepteerd wordt. Om het gedrag te stoppen worden het stadsbestuur, de politie, het OM, de woningcorporaties en de betrokken zorginstanties ingeschakeld. Uiteindelijk wordt door middel van een ‘Einde intentieverklaring’ van de burgemeester van Amsterdam namens de deelnemende instanties geconcludeerd dat het grensoverschrijdend gedrag van de huurders niet te handhaven is in de huurwoning.

Ontruiming huurwoning
De woningstichting vordert in kort geding de ontruiming van de huurwoning, omdat sprake is van ernstige en structurele overlast. De vordering wordt toegewezen en de huurders worden door dezelfde woningstichting op basis van een woonbegeleidingsovereenkomst in een wooncontainer gehuisvest.

Ontruiming wooncontainer
Huurders verzuimen ook om de woonbegeleidingsovereenkomst na te leven, waarna de woningstichting een kort geding tot ontruiming van de wooncontainer tegen de huurders aanhangig maakt. De overlast wordt inzichtelijk gemaakt door middel van de overlasthistorie van de woningstichting sinds 2000, het overzicht van het politiesysteem vanaf 2010, de genoemde aangifte en de verklaringen van twee wijkagenten die van omwonenden hebben vernomen dat zij overlast ondervonden. De vordering wordt door de kort geding rechter toegewezen.

Hoger beroep
Huurders gaan tegen het vonnis in hoger beroep. In hoger beroep heeft de woningstichting nog twee proces-verbalen van wijkagenten, alsmede een zestal schriftelijk anonieme klachten van omwonenden uit het verleden als bewijsmateriaal voor de overlast overgelegd.

Het hof oordeelt ten aanzien van de anonieme klachten dat de gegrondheid ervan moeilijk te controleren is. Een vordering tot ontruiming kan niet uitsluitend op anonieme meldingen worden gebaseerd. Echter, de anonieme klachten worden door de waarnemingen van de woningstichting en die van de politie, de aangifte en de misdragingen van de kinderen in de buurt bevestigd. Hierdoor is het gebruik van de anonieme meldingen als bewijs voor de overlast niet in strijd met artikel 6 EVRM.

Daarnaast constateert het hof dat het gedrag van de huurders een patroon van bedreigingen vertonen. Tijdens de zitting in eerste aanleg heeft één van de huurders verklaard dat de buren problemen met hun krijgen als ze zouden liegen.

In het arrest anticipeert het hof op de praktijk. In overlastzaken komt het regelmatig voor dat omwonenden vrezen voor represailles van de overlastveroorzaker(s). Doorgaans wordt de overlast niet enkel bewezen door verklaringen van omwonenden. Het hof laat met dit arrest zien dat als de anonieme klachten van omwonenden steun vinden in de overige bewijsmiddelen, deze anonieme verklaringen als bewijs kunnen dienen in een overlastzaak.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anke Groffen of Bart Poort, 040 23 80 604.