Alcoholclausule!

Kan schade als gevolg van het rijden onder invloed van alcohol door een WAM-verzekeraar van dekking worden uitgesloten, als in de polisvoorwaarden geen specifieke alcoholclausule is opgenomen? Nee, zo oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden op 27 augustus 2013.

In de betreffende zaak had de WAM-verzekeraar slechts een algemene opzetclausule in de polisvoorwaarden opgenomen. Met verwijzing naar een arrest van de Hoge Raad uit 2006 oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden dat niet kan worden gezegd dat het algemene publiek dat een WAM-verzekering afsluit, geacht kan worden te weten of uit voor ieder toegankelijke bronnen te weten kan komen dat veelal in WAM-verzekeringen dekking is uitgesloten voor schade die is toegebracht door de verzekerde auto terwijl de bestuurder daarvan meer alcohol in zijn bloed had dan het wettelijk toegestane promillage. Het hof oordeelde dat gelet hierop de verzekerde dus redelijkerwijs niet hoefde te begrijpen dat de door hem veroorzaakte schade van dekking onder de WAM-verzekering was uitgesloten. Het beroep van de verzekeraar op de algemene uitsluitingsclausule (ter zake van o.m. voorwaardelijk opzet) slaagde dus niet.

Gelet op deze uitspraak is het voor verzekeraars noodzakelijk om in de polisvoorwaarden, behorende bij een WAM-verzekering, expliciet een alcoholclausule op te nemen. Ik zou denken dat hetzelfde heeft te gelden voor onder meer het rijden onder invloed van drugs en het rijden terwijl er niet-handsfree gebruik wordt gemaakt van de mobiele telefoon.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Marloes Hulstein, email: m.hulstein@holla.nl of telefonisch op nummer: 040 – 238 06 25.