ACM: Geen mededingingsbezwaren tegen gezamenlijke inkoop door ziekenhuizen via zorgverzekeraar.

Inleiding:

Achmea heeft het voornemen om voor alle patiënten van de ziekenhuizen binnen haar kernwerkgebied de gezamenlijke inkoop te verzorgen van de ontstekingsremmers TNFi, die gebruikt wordt in behandelingen voor reumatische artritis en psoriasis. Achmea wenst daartoe dus ook de gezamenlijk inkoop uit te voeren voor verzekerden van andere zorgverzekeraars. Achmea sluit dan rechtstreeks een raamovereenkomst met de producent van de medicijnen en de ziekenhuizen nemen deel aan de gezamenlijke inkoop door middel van een niet bindende intentie. Het voordeel dat wordt behaald met de gezamenlijke inkoopprocedure wordt verdeeld en toegekend in de vorm van een korting. Het inkoopvoordeel komt ten goede aan de premiebetaler. Achmea wenst via een informele zienswijze van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) te vernemen of er mededingingsrechtelijke bezwaren zijn tegen deze voorgenomen gezamenlijke inkoop en of Achmea het risico loopt het Kartelverbod te overtreden.

De informele zienswijze van de ACM

De ACM onderzoekt de structuur van 3 markten, te weten de inkoopmarkt voor de medicijnen (producenten), de afzetmarkt (ziekenhuizen) en de afzetmarkt (zorgverzekeraars). Op de inkoopmarkt (producenten) ontstaat niet het risico van kopersmacht door de gezamenlijke inkoop, daar de producenten van medicijnen een markt bedienen die vele malen groter is dan Nederland en de producenten jaarlijks opnieuw mogen meedingen in de inkoopprocedure. Assortiment, kwaliteit en innovatie worden door de inkoopprocedure eerder bevorderd. Inzake de afzetmarkt ziekenhuizen merkt de ACM op dat prijsafstemming tussen ziekenhuizen kan dreigen als een significant deel van producten samen wordt ingekocht. Daardoor neemt de prikkel om te concurreren af. Gelet op het gehele zorgaanbod en het geheel aan kosten heeft de gezamenlijke inkoop van deze ontstekingsremmers slechts marginale betekenis. Bovendien blijven de ziekenhuizen met elkaar concurreren op het gebied van de behandelingen waarbij deze ontstekingsremmers worden gebruikt. De mededinging wordt dan ook niet merkbaar beperkt. Inzake de afzetmarkt van de zorgverzekeraars merkt de ACM op dat zij onderling concurreren met de premiehoogte. Het inkoopvoordeel dat Achmea behaalt komt ten goede aan de premiebetaler. De ACM stelt dat de inkoopprocedure de concurrentie tussen zorgverzekeraars kan bevorderen, nu zij kunnen concurreren op inkoopactiviteiten.

Conclusie

De ACM ziet geen mededingingsbezwaren tegen de gezamenlijke inkoopprocedure van Achmea en de ziekenhuizen binnen het kernwerkgebied van Achmea ten behoeve van patiënten die geen verzekerden van Achmea zijn.

Opgemerkt wordt nog dat de ACM in februari 2016 gemeld heeft dat er ruimte is voor versterking van de concurrentie in de zorgverzekeringsmarkt en dat mogelijkheden voor het verbeteren van de concurrentie in de zorgverzekeringsmarkt worden onderzocht. Een gezamenlijke inkoop ten behoeve van ziekenhuizen binnen het kernwerkgebied van een verzekeraar past hier in.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?