Aanzeggen einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: aanbod of informatie?

De inwerkingtreding van het eerste gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid staat voor de deur: op 1 januari 2015 is het zo ver. Het tweede deel volgt op 1 juli 2015.

Eén van de regels die op 1 januari a.s. van toepassing wordt is de aanzegplicht bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. U moet als werkgever tenminste een maand voor de einddatum schriftelijk aan de werknemer laten weten of u de arbeidsovereenkomst al dan niet wilt voortzetten en, zo ja, onder welke voorwaarden. Doet u de aanzegging niet of niet op tijd, dan is de sanctie een vergoeding van een maand salaris of een deel (namelijk de periode waarin al aangezegd had moeten zijn maar nog niet was). Is de aanzegging onvolledig doordat de werkgever weliswaar meldt te willen voortzetten, maar verzuimt de voorwaarden te noemen, dan is de sanctie: voortzetting onder de oude voorwaarden.

De vraag rijst wat de status van de aanzegging is. Als u aanzegt dat u de arbeidsovereenkomst wilt voortzetten, geldt dat dan als een aanbod of is het louter het voldoen aan een informatieplicht? De heersende opvatting is, dat het laatste het geval is.

Op het eerste gezicht lijkt het misschien een academische discussie, maar het belang voor de praktijk is groot. Wat nu als u een werknemer heeft meegedeeld dat u de arbeidsovereenkomst (al dan niet onder dezelfde voorwaarden) wilt voortzetten en de werknemer wordt na de aanzegging maar voor het einde van de arbeidsovereenkomst ziek? Het zou maar zo kunnen dat u dan toch van voortzetting wilt afzien. Kan dat?

Het antwoord op de vraag is dus: ja, dat kan. Alhoewel de kans altijd aanwezig is dat een kantonrechter er een eigenwijs ander standpunt op nahoudt, moet de nieuwe regeling zo worden begrepen, dat de aanzegging niet een aanbod tot voortzetting inhoudt, dat na aanvaarding door de werknemer tot een nieuwe overeenkomst leidt. De aanzegging staat er niet aan in de weg, dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. Wordt de werknemer ziek en u deelt alsnog mee dat u afziet van voortzetting van de arbeidsovereenkomst, dan eindigt de arbeidsovereenkomst dus, nog steeds, van rechtswege.

Heeft dit ten halve keren dan helemaal geen consequenties? Jawel: u hebt verkeerd aangezegd en u bent de werknemer dus een vergoeding ter grootte van een maandsalaris schuldig.

Dat resultaat is ook in overeenstemming met het doel van de regeling: zorgen dat een werknemer wiens arbeidsovereenkomst afloopt in elk geval een maand betaald naar een nieuwe baan kan zoeken.

Het is wel verstandig om in de aanzegging expliciet op te nemen, dat deze uitsluitend strekt tot het voldoen aan de wettelijke informatieplicht en dat er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Dat verkleint de speelruimte van de eigenwijze kantonrechter.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark van der Schoor, tel. +31 73 61 61 156.