Inkomensverklaring huur

Inkomensverklaring

Afgifte van de inkomensverklaring voor inkomensafhankelijke huurverhoging

De Wet inkomensafhankelijke huurvergoeding (‘Wet IAH’) is bedoeld is om de doorstroming van huishoudens met hogere inkomens te verbeteren en het zogenaamde ‘scheef wonen’ tegen te gaan. Op grond van deze wet mogen verhuurders van sociale huurwoningen (zoals woningcorporaties) de huurprijs jaarlijks extra verhogen ten opzichte van het reguliere basishuurverhogingspercentage. 

Verhuurders moeten daarvoor bij de inspecteur een inkomensverklaring vragen en deze dan bij het huurverhogingsvoorstel voegen. Over deze inkomensverklaring is de laatste jaren verschillende keren geprocedeerd omdat huurders vonden dat de belastingdienst deze persoonsgegevens niet aan verhuurders mocht verstrekken.

De Raad van State oordeelde in 2016 dat een inkomensverklaring inderdaad een relevante verwerking van persoonsgegevens betreft als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens en dat geen wettelijke verplichting op de inspecteur van de Belastingdienst rust om dergelijke inkomensgegevens van een huurder te verstrekken aan de verhuurder. Deze uitspraak heeft tot een wetswijziging geleid. In de wet is sinds 1 april 2016 bepaald dat de inspecteur op verzoek van een verhuurder een inkomensverklaring verstrekt.

Medio 2016 is door de Woonbond namens een aantal huurders een procedure gestart tegen de Nederlandse Staat waarin wederom de vraag aan de orde was of het verstrekken van inkomensverklaringen al dan niet is toegestaan. De rechtbank Den Haag oordeelde op 10 januari 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:172) op dit punt dat duidelijk is dat sinds 1 april 2016 met zoveel woorden is voorzien in een wettelijke basis voor de verstrekking van inkomensverklaringen, die daarvoor ontbrak. Wel vergt artikel 8 EVRM dat bij iedere verwerking van persoonsgegevens moet zijn voldaan aan de beginselen van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit. De Woonbond had echter geen argumenten aangevoerd waarom het verstrekken van de inkomensverklaringen in strijd zou zijn met artikel 8 EVRM zodat de rechter zich daarover in deze procedure niet hoefde uit te laten.

Met andere woorden: de strijd tegen de inkomensafhankelijke verklaring ten behoeve van huurverhogingen lijkt wel gestreden; het is de inspecteur van de Belastingdienst dus in beginsel toegestaan de door een verhuurder gevraagde inkomensverklaring ten behoeve van een inkomensafhankelijke huurverhoging af te geven.

Annelies Overmars

Dit artikel is ook verschenen in de Bossche Omroep van 18 maart 2018.