Duurzaam aanbesteden

geld in pot

Hoe om te gaan met duurzaam aanbesteden en de daarbij gehanteerde sociale- en milieucriteria?

Tijdens verschillende fasen van de aanbestedingsprocedure kunnen sociale- en milieucriteria worden opgenomen: bij het vaststellen van de eisen (1), de selectie van inschrijvers (2), de gunning van het contract (3) en in de uitvoeringsfase van het contract (4). Algemeen geldt dat bij de toepassing van de criteria altijd beginselen van non-discriminatie, evenredigheid, objectiviteit en transparantie in acht genomen moeten worden. Bij de toepassing van de sociale- en milieucriteria in een aanbesteding kunnen juist vanwege deze beginselen specifieke vragen gaan spelen. In dit artikel beperken wij ons tot de sociale criteria en formuleren we een aantal vragen die in de verschillende fases van de aanbestedingsprocedure zouden kunnen spelen. Tijdens het congres zullen uiteraard ook de andere facetten van het duurzaam aanbesteden aan de orde komen.

1 – Bij het vaststellen van de eisen

Bij het verwerken van sociale criteria bij het vaststellen van de eisen kan bijvoorbeeld de vraag aan de orde komen of de aanbestedende dienst, indien de inkoopbehoefte gericht zou zijn op een specifieke groep gebruikers zoals werknemers met een lichamelijke of geestelijke beperking, in de omschrijving van het in te kopen product speciale aanpassingen aan het product mag voorschrijven.

2 – Bij de selectie van inschrijvers

Vragen die kunnen gaan spelen zijn bijvoorbeeld:

  • kan een bedrijf dat een boete opgelegd heeft gekregen door de arbeidsinspectie voor het in dienst hebben van illegale werknemers op de bouwplaats, uitgesloten worden van de aanbesteding?
  • kan een bedrijf, dat zijn werknemers niet het loon uitbetaalt zoals deze in de CAO voor die sector geldt, worden uitgesloten?

3 – Bij de gunning van het contract

Bij sociale aspecten die verwerkt zijn in de gunningscriteria kan men bijvoorbeeld denken aan een bestek waarbij in het gunningscriterium “EMVI” (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) is opgenomen dat de inschrijver dient aan te geven op welke manier speciaal beleid wordt gevoerd ten aanzien van minderheden. De vraag is dan of dat is toegestaan.

4 – Bij de uitvoeringsfase

Sociale aspecten kunnen ook aan de orde komen in de uitvoeringsfase door het gebruik van bijzondere uitvoeringsvoorwaarden (contractuele voorwaarden). Stel dat een gemeente graag werklozen uit haar gemeente wil inzetten bij toekomstige overheidsopdrachten. Kan de gemeente van een inschrijver dan eisen dat hij voor de uitvoering van de opdracht alleen gebruik maakt van werklozen uit de eigen gemeente?

Deze en andere vragen die verband houden met duurzaam aanbesteden en de daarbij gehanteerde sociale- en milieucriteriawillen willen wij graag met u bespreken tijdens ons congres.

Jack van Beers & Annelies Overmars


Over deze en nog veel meer interessante thema’s gaan onze experts graag met u in gesprek op 21 juni 2018, op het congres Business Ethics & Legal. Kijk voor meer informatie op www.vooruitzien.nu en meld u vrijblijvend aan!

[i] ECLI:NL:GHDHA:2017:957

[ii] ECLI:NL:RBOVE:2017:1456

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?