Bescherming van bedrijfsgeheimen: what’s new?

top secret

Elk bedrijf en elke organisatie beschikt wel over bedrijfsgeheimen. En dan heb ik het niet alleen over een bepaald octrooi of hele specifiek ontworpen software, die toch al door het octrooirecht of het auteursrecht beschermd is. Nee, ik heb het ook over andere niet algemeen toegankelijke informatie die vaak de backbone van het goed functioneren van een bedrijf vormt. Vaak betreft het hier informatie die niet door middel van geldende intellectuele eigendomsrechten beschermd kan worden, maar toch heel zinvol is voor het bedrijf. Sinds 23 oktober 2018, de inwerkingtreding van de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen, is juist die informatie extra beschermd.

Waar hebben we het dan over? Als we naar de wettelijke regeling kijken dan kan allerhande informatie onder die definitie vallen. Denk aan informatie over de samenstelling van producten, een productieprocedé, marketingconcepten, informatie over strategie, aanbiedingen in een aanbesteding, een lijst met afnemers of leveranciers, specifieke klantinformatie, cijfers met betrekking tot omzet of marges. Maar ook bijvoorbeeld recepturen. En dit zijn slechts wat voorbeelden. Er is nog veel meer denkbaar aan geheime informatie. De conclusie is in ieder geval dat eigenlijk zo’n beetje elke onderneming wel bedrijfsgeheimen kent.

Wil informatie onder de Wet bescherming bedrijfsgeheimen beschermd worden dan moet wel voldaan zijn aan een drietal vereisten:

  • De informatie moet geheim zijn in die zin dat ze in de juiste samenstelling niet algemeen bekend is of makkelijk toegankelijk is voor een ieder;
  • De informatie moet handelswaarde bezitten omdat ze geheim is; en
  • Door degenen die er rechtmatig over beschikt moet de informatie onderworpen zijn aan redelijke maatregelen om de informatie geheim te houden.

Als een bedrijfsgeheim onder de definitie valt, dan kunnen door de houder van de informatie veel maatregelen worden getroffen om de rechten te handhaven. Denk aan een verbod op het gebruik of een verbod op de openbaarmaking van het bedrijfsgeheim. Maar denk ook aan een verbod om bepaalde inbreukmakende goederen te produceren of aan te bieden. Er kan daarnaast ook nog eens beslag worden gelegd, of een recall of vernietiging worden gevorderd. En uiteraard is ook het instellen van een vordering tot schadevergoeding mogelijk. En het mooie van dit alles is dat de kosten van deze maatregelen allemaal voor rekening van de inbreukmaker kunnen worden gebracht. Tot zover het goede nieuws.

Dan het slechte nieuws (of in ieder geval het net iets minder goede nieuws): bedrijven verkrijgen de bescherming weliswaar van rechtswege, maar ze moeten er wel wat voor doen. Het belangrijkste is dat er redelijke maatregelen worden getroffen om de informatie die geheim is geheim te houden en daar zit hem voor u de crux. Dit houdt in dat de rechtsbescherming niet geldt voor informatie die zo maar algemeen beschikbaar is binnen uw bedrijf. Wil u aanspraak kunnen maken op de bescherming dan zult u actief en preventief moeten zorgen dat geheime informatie binnen uw bedrijf geheim wordt behandeld. De wetgever verwacht van u dat u bijvoorbeeld geheimhoudingsbepalingen opneemt in arbeidsovereenkomsten. Maar ook dat u geheimhoudingsclausules opneemt in contracten met uw leveranciers en afnemers. Er wordt daarnaast van u verwacht dat u documenten die u geheim wilt houden expliciet als zodanig benoemt. Dat gaat hand in hand met een verplichting om ervoor te zorgen dat geheime informatie uitsluitend beschikbaar komt bij diegene die deze per se nodig hebben in het kader van de uitoefening van hun functie. Het verplicht u ook om bijvoorbeeld digitale beschermingsmaatregelen in te voeren. Denk aan een zodanig bestandsbeheer dat bepaalde bestanden blijven afgeschermd voor mensen in het bedrijf die daar niets mee te maken hebben. Maar denk ook aan bijvoorbeeld encryptie van bestanden voor het geval er sprake is van een hack of een datalek.

Kortom: de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen is een mooie extra loot aan de stam die ervoor kan zorgdragen dat u uw beslissende voorsprong in de markt houdt. Maar u moet er wel wat voor doen. U dient uw organisatie erop in te richten. Als u dat voor elkaar heeft kunt u er veel plezier aan beleven. In komende publicaties op deze site en tijdens het komende Congres nemen wij u bij de hand en geven u bruikbare tips. Want zeg nou zelf: wat geheim is, moet toch geheim blijven?

Luuk Jonker