Franchise quickscan voor nieuwe Franchisewet

Uitvoering franchise QuickScan voor nieuwe Franchisewet 1 januari 2021

Met ingang van 1 januari 2021 treedt de Wet Franchise in werking, die veel verplichtingen oplegt aan franchisegevers, waarbij te denken valt aan een verzwaarde informatieverplichting in de precontractuele fase, een doorlopende informatieverplichting tijdens de franchiseovereenkomst, nieuwe bepalingen op het gebied van het non-concurrentiebeding en goodwill en het instemmingsrecht van de meerderheid van de franchisenemers, gekoppeld aan een in de franchiseovereenkomst op te voeren drempelwaarde. Bestaande overeenkomsten zullen moeten worden gewijzigd, evenals overeenkomsten voor beoogde nieuwe franchisenemers.

Onze gespecialiseerde franchise-advocaten voeren voor u een franchise QuickScan uit, die het volgende omvat:

  1. Wij zenden u een document franchisefacetten, waarin wij uitleggen welke wijzigingen de Franchisewet noodzakelijk maakt in franchiseovereenkomsten.
  2. Wij verrichten een franchisescreening, waarin wij aangeven welke artikelen in uw franchiseovereenkomst moeten worden aangepast om te voldoen aan de Wet Franchise.
  3. Wij verstrekken u een precontractueel informatiedocument, zoals u dat vanaf 1 januari 2021 dient te overhandigen aan nieuwe beoogde franchisenemers, waarin de franchisenemer verklaart bepaalde informatie te hebben ontvangen, actie te ondernemen en geheimhouding toezegt.

De kosten van voornoemde franchise QuickScan zijn € 1.050 exclusief btw. Zonder het precontractueel informatiedocument genoemd onder 3 zijn de kosten € 750 exclusief btw.

Na de uitgevoerde franchise QuickScan kunt u een offerte op maat aanvragen voor het redigeren van een sideletter door onze franchise-advocaten, waarbij wij overgaan tot het aanpassen van de franchiseovereenkomst voor zover noodzakelijk met het oog op inwerkingtreding van de Wet Franchise. De aanpassingen kunnen op verzoek ook direct in de franchiseovereenkomst zelf worden opgenomen.

Heeft u interesse voor de franchise QuickScan, neemt u dan contact op met mr. Ferry Weelen: f.weelen@holla.n