Tax FAQtory

Onroerendezaaksrechtspersoon / onroerendezaakslichaam

Fictieve onroerende zaak. Indien aan de wettelijke verkrijgingsvereisten wordt voldaan, is overdrachtsbelasting verschuldigd. Als fictieve onroerende zaak wordt aangemerkt de aandelen in een rechtspersoon die voldoet aan de ‘bezitseis’ en de ‘doeleis’.

Bezitseis – op het tijdstip van de verkrijging of op enig tijdstip in het daaraan voorafgaande jaar bestaan de bezittingen van het lichaam grotendeels (voor meer dan 50%) uit onroerende zaken en voor ten minste 30% uit in Nederland gelegen onroerende zaken.

Doeleis – het geheel van onroerende zaken dient geheel of hoofdzakelijk (70% of meer) dienstbaar te zijn of waren aan het verkrijgen, vervreemden of exploiteren van onroerende zaken