Tax FAQtory

De fiscale wereld kan soms ontoegankelijk lijken, omdat in teksten veelvuldig gebruik wordt gemaakt van vakspecifieke terminologie. Wij beantwoorden graag al uw ‘frequently asked questions’ over fiscale termen. Hiervoor bouwen wij aan een database waarin veel voorkomende termen worden uitgelegd, onze Tax FAQtory.

 


Fiscale EBITDA

EBITDA is een afkorting voor earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation. De EBITDA is een maatstaf om de winst van een onderneming uit operationele activiteiten te bepalen. De kosten van financiering worden hierbij buiten beschouwing gelaten.

De fiscale EBITDA is een gecorrigeerde fiscale winst. De gecorrigeerde fiscale winst wordt bijvoorbeeld gehanteerd bij de berekening van het in aftrek toelaatbare bedrag aan rente in het kader van de earningsstrippingmaatregel in de vennootschapsbelasting.

De gecorrigeerde fiscale winst bereken je als volgt:

Winst
Afschrijving bedrijfsmiddelen                             + / +
Afwaardering bedrijfsmiddelen                          + / +
Terugname afwaardering bedrijfsmiddelen      – / –
Saldo aan renten                                                  + / +

———————————————————————-
Gecorrigeerde fiscale winst

 


Onroerendezaaksrechtspersoon / onroerendezaakslichaam

Fictieve onroerende zaak. Indien aan de wettelijke verkrijgingsvereisten wordt voldaan, is overdrachtsbelasting verschuldigd. Als fictieve onroerende zaak wordt aangemerkt de aandelen in een rechtspersoon die voldoet aan de ‘bezitseis’ en de ‘doeleis’.

Bezitseis – op het tijdstip van de verkrijging of op enig tijdstip in het daaraan voorafgaande jaar bestaan de bezittingen van het lichaam grotendeels (voor meer dan 50%) uit onroerende zaken en voor ten minste 30% uit in Nederland gelegen onroerende zaken.

Doeleis – het geheel van onroerende zaken dient geheel of hoofdzakelijk (70% of meer) dienstbaar te zijn of waren aan het verkrijgen, vervreemden of exploiteren van onroerende zaken.