Integrity & Compliance

Integrity & Compliance

Loopt de integriteit van uw organisatie of compliance gevaar? Bestaat het vermoeden dat een contractpartij opzettelijk haar verplichtingen niet nakomt, of dat (subsidie)voorwaarden mogelijk niet worden nageleefd? In dat geval wilt u snel weten waar u aan toe bent. In dat soort situaties ondersteunt Holla Integrity & Compliance cliënten met doeltreffende onderzoeken en adviezen. Daarbij combineren we de onderzochte feiten met juridische adviezen en geven wij aanbevelingen over te nemen managementbeslissingen.

Onderzoek

Holla Integrity & Compliance richt zich op Fraude, Rechtmatigheidonderzoeken en Compliance. Wij werken daarbij samen met aangezochte accountants en IT experts, waarbij het team van Holla Integrity & Compliance sturing geeft aan de werkzaamheden en rapporteert.

Met een gecombineerd onderzoek heeft u sneller een gedegen rapport met relevante antwoorden en adviezen. Deze onderzoeken zijn objectief en onafhankelijk en vinden plaats onder de gedragsregels voor advocaten.

Door onze specifieke rol van advocaat, gecombineerd met kennis en vaardigheden van andere experts, wordt snel duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld en wie daarvoor verantwoordelijk kan worden gehouden. Dat kunnen wij snel en effectief, omdat verschillende experts en advocaten in één team volgens één zelfde systematiek samenwerken.

Uw voordeel

U heeft door deze efficiënte aanpak minder kosten en weet dat gevoelige bevindingen en adviezen vallen binnen de vertrouwelijkheid van onze juridische dienstverlening. Omdat de onderzoeken objectief zijn, zijn de bevindingen bruikbaar in de rechtszaal en kunnen ze bovendien helpen structurele verbeteringen in de organisatie aan te brengen. De adviezen die we uitbrengen, zijn echter specifiek voor u bedoeld en zijn gebaseerd op uw concrete situatie.

Fraude

Bij een mogelijke fraude, verdachte transacties, of niet integer gedrag wilt u weten hoe de situatie is en wat de oorzaken daarvan zijn. Daarbij is niet uitgesloten dat zwakheden of fouten in de eigen organisatie een rol spelen. Holla Integrity & Compliance kan efficiënt juridisch relevante vragen beantwoorden, aangeven wat de oorzaken zijn en welke acties nodig zijn om de schade te verhalen en toekomstige fraude te voorkomen.

Holla Integrity & Compliance voert zelf interviews uit, stelt samen met experts bewijzen veilig en stelt vermoedelijke fraudepatronen vast. Door deze directe betrokkenheid is Holla Integrity & Compliance een uitstekende gesprekspartner om uw juridische positie en de vervolgstappen te bespreken. De intensieve samenwerking met accountants en experts staat daarnaast garant voor werkbare adviezen over organisatieverbeteringen en de invoering van preventiemaatregelen.

Rechtmatigheidonderzoeken

Bij een inbreuk op contractuele rechten onderzoekt Holla Integrity & Compliance de wijze waarop contractuele afspraken zijn nagekomen. Holla Integrity & Compliance kan duidelijkheid geven door geleverde prestaties te vergelijken met overeengekomen contractuele afspraken, declaraties en financiële rapportages. Uit ons rapport blijkt vervolgens uw rechtspositie, hoe de schade is te verhalen en of nakoming van de contractuele afspraken nog op een alternatieve wijze mogelijk is.

Integrity & compliance

De regels waaraan uw organisaties moet voldoen worden steeds talrijker en complexer. Regelmatig ontvangt u de vraag of uw organisatie, nu en in de toekomst, aan de regels kan blijven voldoen. Soms kan een compliance incident ontstaan waardoor die vraag op korte termijn moet worden beantwoord. Te denken valt aan kostprijs- en concurrentieregels, bijzondere aanbestedingsprocedures, nakoming subsidievoorwaarden, of bescherming van persoonsgegevens. De  advocaten en compliance experts van Holla Integrity & Compliance onderzoeken dan hoe uw organisatie de regels heeft toegepast en of daarbij fouten zijn gemaakt. Na analyse en onderzoek geven wij advies met welke juridische en organisatorische maatregelen compliance problemen in de toekomst worden voorkomen. Daarbij geven we aan wat de consequenties zijn voor uw procedures, mensen en de rapportages aan toezichthouders.

Kennis van zaken

Wij zijn veelvuldig betrokken bij bijzondere onderzoeken waarbij economische- en juridische aspecten elkaar beïnvloeden. Door onze ervaring en deskundigheid snappen we hoe organisaties werken. In onze opdrachten werken advocaten met accountants en andere materiedeskundigen samen. Wij werken daarbij volgens heldere principes en spreken met één stem. Daardoor kunnen wij u effectief adviseren en begeleiden. Zowel op  processueel-juridisch vlak, als op maatregelen ter voorkoming van dergelijke incidenten in de toekomst.

Meer informatie over onze dienstverlening