Functiemenging in bestemmingsplannen

Maak slim gebruik van de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering

Bij het maken van bestemmingsplannen wordt de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering gebruikt om te bepalen welke afstand er moet worden aangehouden tussen woningen en bedrijven, bijvoorbeeld om geluidhinder te voorkomen. Voor bedrijven is van belang dat zij niet worden belemmerd in hun bedrijfsvoering en uitbreidingsmogelijkheden. Andersom geldt dat ter plaatse van de woningen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat moet worden gegarandeerd.

Gemeenten en ontwikkelaars maken graag gebruik van de mogelijkheden die de VNG-brochure beschrijft om kortere afstanden aan te houden. Zo kan in een gemengd gebied een wat hogere milieubelasting aanvaardbaar zijn dan in een rustige woonwijk. Voor gebieden met functiemenging geldt dat des te meer. De VNG-brochure kent daarvoor een aparte systematiek.

Oplettendheid blijkt geboden. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State toetst inhoudelijk of er wel sprake is van een bestemmingsplan met functiemenging. Dat er bedrijvigheid plaatsvindt naast een geplande woonwijk, is daarvoor niet genoeg. Dan zal de ‘standaard’ methode voor milieuzonering moeten worden gehanteerd.

Meer weten?

Hier leest u meer over deze uitspraak en de toepassing van de VNG-brochure.