Evenementen

Een ingewikkelde combinatie van APV en bestemmingsplan

Luidruchtige evenementen zijn voor veel omwonenden een bron van ergernis. De bastonen van dance-evenementen kunnen tot op grote afstand te horen zijn. Voor gemeenten is het niet eenvoudig om passend evenementenbeleid te ontwikkelen. Enerzijds zijn deze evenementen van belang voor de lokale economie en de levendigheid in de stad. Anderzijds moet de hinder voor omwonenden binnen aanvaardbare grenzen blijven. Met enige regelmaat wordt de bestuursrechter gevraagd een stokje te steken voor het feestgedruis.

Op 7 november jl. gaf Daniëlla Nijman een lezing over de juridische aspecten van luidruchtige evenementen op het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit. De deelnemers bleken vooral bekend met de regelgeving over evenementen uit de gemeentelijke APV en minder met de planologische aspecten. Juist op dit planologische vlak weten omwonenden steeds vaker met succes de bestuursrechter te vinden.

Wat is het verschil tussen de APV en de planologische beoordeling?

De gemeentelijke APV bepaalt over het algemeen dat het verboden is zonder vergunning een evenement te houden. Naast deze evenementenvergunning kan een ontheffing nodig zijn om versterkte muziek ten gehore te brengen. Gebruikelijk is dat daarbij regels worden gesteld over de toegestane geluidniveaus, zowel in dB(A) als dB(C). Aan de evenementenvergunning kunnen daarnaast voorwaarden worden verbonden over bijvoorbeeld de begin- en eindtijden, aantallen bezoekers, de plaatsing van het podium en de opstelling van de speakers.

Het verkrijgen van een evenementenvergunning is niet voldoende. De regels van de APV zijn gesteld ter bescherming van de openbare orde. Een tweede vraag is of het houden van een evenement is toegestaan volgens het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan regelt de ruimtelijke aanvaardbaarheid en gaat over de vraag of er een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd voor omwonenden.

Staat het bestemmingsplan geen evenementen toe, dan zal daar een aparte toestemming voor moeten worden gegeven. Dat kan op twee manieren gebeuren.

Omgevingsvergunning voor strijdig gebruik

De eerste optie is het verlenen van een omgevingsvergunning voor strijdig gebruik. Dit kan een eenmalige vergunning zijn, of voor een periodiek terugkerend evenement. De omgevingsvergunning kan met toepassing van de kruimelregeling worden verleend met een beslistermijn van 8 weken. De maximale looptijd van een omgevingsvergunning die met de kruimelregeling wordt verleend is 10 jaar (artikel 4 lid 11 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht).

Regeling bestemmingsplan

Een gemeente kan ook willen voorzien in een permanente planologische regeling door het bestemmingsplan aan te passen. Dat is minder eenvoudig dan het simpelweg in de planregels opnemen dat het houden van evenementen is toegestaan. De bestuursrechter toetst de ruimtelijke aanvaardbaarheid op basis van een planologisch maximale invulling. Zonder beperkingen zouden er iedere dag evenementen kunnen plaatsvinden. Op de meeste locaties is dat niet aanvaardbaar.

Welk type evenement wil men toestaan? Hoeveel dagen per jaar mogen deze evenementen plaatsvinden? En hoeveel aaneengesloten dagen mogen dat zijn? Moet er een rustperiode in acht worden genomen tussen verschillende evenementen? Hoeveel bezoekers mogen er maximaal aanwezig zijn? Dit mede met het oog op de verkeersstromen en parkeerbehoefte. Is er aanleiding een maximale geluidnorm op te nemen in de planregels? Voor al deze aspecten moet worden bekeken of een beperking in de planregels nodig is ter bescherming van het woon- en leefklimaat.

In dit planologische spoor wordt strenger gekeken naar de bescherming van omwonenden. Een evenementenvergunning wordt vaak per evenement afgegeven, waarbij een belangenafweging plaatsvindt. Bij terugkerende evenementen zal diepgaander worden getoetst of het acceptabel is dat een omwonende herhaaldelijk met forse geluidsoverlast wordt geconfronteerd.

Normstelling geluidniveaus

Van oudsher wordt de zogeheten Nota Limburg vaak gebruikt ter onderbouwing van de toegestane geluidniveaus. De Nota Limburg begint zijn actualiteitswaarde te verliezen. Dat komt o.a. doordat deze alleen ingaat op de normstelling in dB(A). De dosismaat dB(C) is beter geschikt voor het reguleren van bastonen. Gemeenten stellen steeds vaker zowel een norm in dB(A) als in dB(C). Enige kennis van de werking van deze dosismaat is van belang om passende voorschriften te kunnen stellen voor de hoogte van de geluidsnorm in dB(C) als ook de plek waar wordt gemeten of aan deze norm wordt voldaan.

Meer informatie over evenementen

Bent u als gemeente bezig met het opstellen van een planologische regeling voor evenementen? Worstelt u met de vertaling van uw evenementenbeleid, de formulering van de planregels of het bepalen en onderbouwen van de toegestane geluidniveaus? Of bent u een omwonende die zich steeds vaker geconfronteerd ziet met luidruchtige evenementen? Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

 

Auteur: Daniëlla Nijman